Про журнал

Науково-виробничий журнал, заснований у 2014 р (перевидається з 2020 р)
Засновники:
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21104-10904Р від 16.12.2014 р.
Індекс міжнародної реєстарції: ISSN 2708-4078 (для друкованих версій).
Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: українська, англійська
Місія журналу полягає у всебічному сприянні розвитку бджільництва в Україні на основі розвитку вітчизняного наукового потенціалу, інтеграції його у світовий науковий простір, створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот та громадської спільноти бджолярів України.
Журнал публікує оригінальні результати наукових та прикладних досліджень у галузі бджільництва, присвячені технології утримання, розведення та селекції медоносної бджоли, вивченню питань її біології, екології та ветеринарної медицини, виробництву та застосуванню продуктів бджільництва, дослідженню та оптимізації ресурсної бази, тощо. Журнал також надає інформаційну платформу для висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва України, інформує про новітні досягнення у галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, вірусології, генетики та молекулярної біології медоносної бджоли.
Засади редакційної політики.  Журнал публікує наукові статті, що відповідають науковому профілю журналу та інші матеріали, які відповідають місії журналу, проте не є публікаціями за заявленим науковим профілем.  До друку за науковим профілем журналу приймаються статті, що містять результати оригінальних прикладних та фундаментальних досліджень та оглядові статті, які публікуються у відповідних наукових рубриках журналу. До друку в інших рубриках поза межами наукового профілю приймаються матеріали інформаційного, аналітичного, історичного характеру, пропозиції та дискусії щодо законотворчих ініціатив, висвітлення подій у житті спільноти бджолярів України, які  мають сприяти всебічному розвитку та популяризації національного бджільництва.
Науковий профіль журналу відповідає галузям знань (спеціальностям):
20 -  Аграрні науки та продовольство (спеціальність 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва); 21 - Ветеринарна медицина (211 – Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза); 10 - Природничі науки; 101 – Екологія (у частині, що стосується екологічних проблем бджільництва).
Рецензування. Всі статті, які відповідають науковому профілю журналу, проходять зовнішнє наукове рецензування. Рецензентами є досвідчені спеціалісти з відповідних профілю журналу спеціальностей, виключно доктори та кандидати наук наукових установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів або визнаних закордонних наукових установ. Статтю рекомендує до друку один з членів редакційної колегії.
Реферати. Кожна наукова стаття містить реферат англійською та українською мовами.
Автори статей. Наукові статті супроводжуються інформацією про місце роботи авторів, їх поштові адреси і адреси електронної пошти.
Цифровий ідентифікатор: кожній науковій статті, що відповідають науковому профілю журналу, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.
Ключові дати: для кожної наукової статті вказуються дати прийняття до друку та публікації.
Сторінка журналу "Бджільництво України" на сайті Національної бібліотеки України ім. Вернадського.
Сторінка на сайті Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України.

Поточний номер

Том 1 № 7 (2021): Науково-виробничий журнал "Бджільництво України"
					##issue.viewIssueIdentification##

Бджільництво України : наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН України, Ін-т біології тварин НААН України. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – …. с.

Редакційна колегія журналу підтримує політику щодо об’єктивного висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, представників органів влади, працівників сільського господарства та інших відомств, а також молодих науковців у галузі біологічних, ветеринарних, сільськогосподарських наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН України (протокол № 10 від 03.11.2021 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту біології тварин НААН України (протокол № 13 від 16.11.2021 р.)

Опубліковано: 2022-02-03

Статті

Переглянути всі випуски