РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

ПОЛІТИКА НАУКОВОГО ВИДАННЯ

Журнал призначений для науковців, працівників освіти, аспірантів, спеціалістів сільського господарства дотичних до проблем бджільництва.

ВИДАННЯ ЗАСНОВАНЕ З МЕТОЮ:

 • забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових досліджень в сфері бджільництва, що сприятиме інтеграції українських науковців у міжнародний освітній простір, а також підвищення цитованості робіт;
 • сприяння розвитку науки в Україні, підвищенню її ролі та авторитету в українському суспільстві;
 • налагодження міжнародної співпраці в галузі бджільництва та створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для створення міжнародної мережі по дослідженню актуальних питань у галузі бджільництва;
 • організації взаємозв’язку між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення опублікованих матеріалів до навчального процесу.

ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ ЖУРНАЛУ:

 • публікація оригінальних робіт з актуальних проблем;
 • публікація результатів наукових досліджень;
 • підвищення професійної компетенції ;
 • поширення наукових знань та передового досвіду в галузі;
 • інтеграція вітчизняної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір;
 • удосконалення методики викладання дисциплін;
 • популяризація сучасних знань;
 • надання консультативної допомоги здобувачам наукових ступенів і вчених звань, здобувачам вищої освіти, працівникам товарних та племінних пасік тощо;
 • активізація освітнього процесу у закладах вищої освіти.

ПЕРСПЕКТИВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВИДАННЯ Є:

 • розвиток теоретичних і прикладних досліджень в галузі бджільництва в Україні та країнах ЄС;
 • наукова апробація та поширення їх результатів;
 • розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та країн ЄС;
 • збільшення кількості публікацій англійською мовою;
 • включення видання до профільних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
 • розміщення журналу в бібліотеках країн ЄС.

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ , НА ЯКИХ БУДУЄТЬСЯ РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ ТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ЦІЛЕЙ Є:

Пріоритетність введення статей у світовий інформаційний простір. Журнал «Бджільництво України» розповсюджується за передплатою друкованої або електронної версії. Повні тексти статей (у форматі PDF) у вигляді окремих випусків журналу або окремої статті можна отримати за передплатою. У вільному доступі журнал з’являється з часовим лагом в 1 (один) рік на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У відкритому доступі на сайті журналу розміщується англомовний переклад окремих статей, опублікованих у журналі «Бджільництво України» (зроблений самим автором(-ами) за його (їхнім) бажанням). Заснований у 2014 р. науковий журнал "Бджільництво України" публікує статті українською, російською та англійською мовах (за вибором автора), не призначені для публікації у інших виданнях. До кожної статті додається виконаний на трьох мовах реферат, що містить опис основних здобутків автора та приклади конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у надрукованій статті. Редакцією журналу постійно ведеться робота з забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.

ОРІЄНТАЦІЯ НА ВИСВІТЛЕННЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ Й СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, так і аспірантів, докторантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Журнал "Бджільництво України" публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в таких галузях знань як: висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва України; наукових розробок та впровадження у виробництво фундаментальних і прикладних досліджень у ветеринарній біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, молекулярній біології, генетиці, економіці; рецензії на журнальні публікації та книги; реклама та пропаганда досягнень бджільництва України.

СПРИЯННЯ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВІДОМИХ ВЧЕНИХ ТА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ.

Журнал "Бджільництво України" орієнтований на поширення наукових знань відомих вчених та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Саме тому склад редакційної колегії підібрано таким чином, щоб можна було надати кваліфіковану допомогу творчим співробітникам.

ПІДТРИМКА ПОСТІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВИДАННЯ.

Пріоритетом видавництва є забезпечення стабільної регулярності виходу нових випусків. Журнал "Бджільництво України" є передплатним виданням, яке виходить регулярно у червні та грудні поточного року.

ЗАОХОЧЕННЯ ДРУКУВАННЯ ЯКІСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ПІДТРИМКА МОДЕЛІ ЗРАЗКОВОЇ НАУКОВОЇ ЕТИКИ У ПУБЛІКАЦІЯХ.

Журнал "Бджільництво України" підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій  Комітету з етики в публікаціях (COPE) . Редакційна колегія неупереджено розглядає всі рукописи, належно оцінює кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну належність автора (авторів), а також статус або місце його (їх) роботи. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, щоб забезпечити чесний процес рецензування.

ПІДТРИМКА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕННЯ НАУКОВОЇ ЕТИКИ.

Члени редакційної колегії наукового журналу повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів та попереджати випадки плагіату, зловживання службовим положенням чи порушенням наукової етики у публікаціях.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДРУКОВАНИХ СТАТЕЙ ДІЄВИМ АПАРАТОМ ЇХ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ВІДБОРУ.

Правила підготовки статей до видання надають можливість друку статей будь-якому науковцю у разі їх відповідності вимогам до якості матеріалів. До друку приймаються лише актуальні статті, що містять елементи наукової новизни та мають практичну значущість, високий рівень цікавості надрукованих матеріалів для світової наукової спільноти.

ОРІЄНТАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОРІВ З РЕДКОЛЕГІЄЮ НА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАНИХ ДО ДРУКУ СТАТЕЙ.

Процедура рецензування передбачає роботу з внутрішніми експертами журналу, які є визнанимифахівцями у відповідній до статті сфері знань.

БОРОТЬБА З НЕОБ’ЄКТИВНИМ ЦИТУВАННЯМ.

Суттєвою вимогою є наявність у статтях результатів інформаційного пошуку у галузі знань, до якої відноситься наданий до друку матеріал. Цитувати бажано як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3–5 років) у провідних профільних виданнях. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 25%). Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI (у форматі http:/doi.org/). Згадування джерел у тексті може бути у повній або короткій формі (якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті).

ВИПЕРЕДЖАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ВІДКРИТІСТЬ ДО ПРОПОЗИЦІЙ.

Редакція журналу "Бджільництво України" сприяє впровадженню передових світових тенденцій розвитку науки і видавничої справи і відкрита для пропозицій щодо покращення видання.