РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Постоєнко Володимир Олексійович – д.с-г.н., проф., директор ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-6515-7004
e-mail: vpostoenko@ukr.net

Члени редакційної колегії:

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»)

 Литвиненко Олеся Миколаївна – заступник головного редактора, к.б.н., заст. директора з наукової роботи ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6643-2285
e-mail: alesyasandra@ukr.net

Адамчук Леонора Олександрівна – к.с.-г.н., доц. кафедри стандартизації та сертифікації
сільськогосподарської продукції факультету харчових технологій та управління якістю продукції
АПК Національного університету біоресурсів і природокористування, Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0003-2015-7956
e-mail: leonora.adamchuk@gmail.com

Безпалий Іван Федорович – к.с.-г.н., ст. викладач кафедри технології виробництва молока і м’яса Біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-1038-1244
e-mail: ifbezpalyi@ukr.net

Бріндза Ян – кандидат наук, доцент, професор кафедри генетики та селекції рослин, Факультет агробіології та харчових ресурсів, Словацький університет сільського господарства в Нітрі, Словацька Республіка
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8388-8233
e-mail: ks.gainu@azdnirB.naJ

Мерзлов Сергій Віталійович – д.с.-г.н., проф., проректор з організаційної роботи Білоцерківського національного аграрного університету, Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-8757-7878
e-mail: merzlovagv@ukr.net

Недашківський Володимир Михайлович – д.с.-г.н., доц. каф. безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5487-6807
e-mail: profkom1967@ukr.net

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА (СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА», «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА»)

 Федорук Ростислав Степанович – заступник головного редактора, д.вет.н., проф., чл.-кор. НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН, Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0001-5930-4058
e-mail: fedoruk@inenbiol.com.ua

Бергілевич Олександра Миколаївна – д.вет.н., проф. каф. громадського здоров’я Медичного інституту Сумського державного університету, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3622-8942
e-mail: o.bergylevych@med.sumdu.edu.ua

Коваленко Вячеслав Леонідович – д.вет.н., проф., завідувач лабораторії стандартизації та
контролю ефективності засобів санітарії та дезінфекції Державного науково-контрольного
інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2416-5219
e-mail: kovalenkodoktor@gmail.com

Ковальчук Ірина Іванівна – д.вет.н., с.н.с., в.о. завідувача кафедри нормальної та патологічної
фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9932-6315
e-mail: irenakovalchuk@ukr.net

Сорока Наталія Михайлівна – д.вет.н., проф., академік АН вищої освіти України, Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4659-6666
e-mail: 5278823@ukr.net

Ушкалов Валерій Олександрович – д.вет.н., академік НААН, проф. кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2328-1082, http://orcid.org/0000-0001-5694-632X
e-mail: ushkalov63@gmail.com

Хлєбо Роберт – доктор філософії, доцент, завідувач кафедри дрібних тварин, Факультет агробіології та харчових ресурсів, Словацький університет сільського господарства в Нітрі, Словацька Республіка
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8715-0578
e-mail: robert.chlebo@uniag.sk

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОЛОГІЯ»)

Соломаха Володимир Андрійович – заступник головного редактора, д.б.н., проф., пров. наук.
співр. відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту
агроекології і природокористування НААН, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3975-5366
e-mail: v.sol@ukr.net

Данилик Іван Миколайович – д.б.н., директор Інституту екології Карпат НАН, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5779-4778
e-mail: idanylyk@ukr.net

Жук Аліна Володимирівна - к.б.н., доц. кафедри екології та біомоніторингу Навчально-наукового
інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0405-8037
e-mail: a.zhuk@chnu.edu.ua

Іскра Руслана Ярославівна – д.б.н., провідний науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7248-548X
e-mail: ruslana_iskra@inenbiol.com.ua

Коломійчук Віталій Петрович – д.б.н., доц., заст. директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5767-344X
e-mail: vkolomiychuk@ukr.net

Матушкіна Наталія Олександрівна – к.б.н., доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-5426-8016
e-mail: odonataly@gmail.com

Сенчило Олександр Олексійович – к.б.н., зав. відділу розведення і селекції українських степових бджіл, розвитку кормової бази бджільництва та економіки ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Україна
ORСID ID: http://orcid.org/0000-0001-6221-2752
e-mail: senchylo@gmail.com