ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

1.1 Публікація та авторські права (Publication and authorship).
- усі подані матеріали підлягають ретельному фаховому рецензуванню, що проводяться, як мінімум, двома рецензентами, які є експертами в галузі досліджень автора;
- усім авторам на електронну пошту надсилаються матеріали для підтвердження авторства та відсутності конфлікту інтересів;
- результатом рецензування може бути прийняття до друку, прийняття до друку після доопрацювання або відхилення матеріалів;
- якщо авторам пропонується переглянути та повторно подати матеріали, немає гарантії, що переглянутий матеріал буде прийнято до друку;
- при порушенні авторських прав, плагіаті чи поданні недостовірних даних матеріали відхиляються;
- результати представленого конкретного дослідження не можуть бути опублікованими в декількох журналах;
- усі матеріали повинні містити перелік посилань і, у разі наявності, інформацію про грантодавців або спонсорів досліджень.
1.2 Обов'язки авторів (Authors' responsibilities). Відсилаючи статтю для публікації в журналі «Бджільництво України», автори тим самим підтверджують:
- що представлені матеріали є їхньою оригінальною роботою;
- що представлені матеріали раніше не були опубліковані в іншому місці;
- що рукопис зараз не розглядається для публікації в інших місцях;
- що вони будуть зобов'язані брати участь у процесі рецензування,  відкликання або виправлення помилок;
- що вони повідомлять редколегію про будь-які конфлікти інтересів;
- що вони зазначили усі джерела, що були використані при створенні їх рукопису.
1.3 Відповідальність рецензентів (Reviewers' responsibilities). Отримуючи статтю на рецензію, рецензент повинен:
- зберігати конфіденційність при розгляді представлених для друку матеріалів;
- об'єктивно проводити рецензію, без особистої критики автора;
- чітко висловлювати свою думку з відповідною аргументацією;
- інформувати автора та редакцію у разі виявлення ними фактів плагіату, недостовірних або сфальсифікованих даних;
- повідомляти головного редактора про випадки подібності або співпадіння між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом;
- повідомити головного редактора та не переглядати статті, де має місце конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин з будь-яким із авторів чи установ, що пов'язані з матеріалами. У разі наявності конфлікту інтересів рецензенти повинні повідомити про це редакцію.
1.4 Відповідальність редактора та членів редколегії (Editors' responsibilities). При підготовці до друку статті, що відповідає науковому профілю журналу,  редактор та члени редколегії повинні:
- нести повну відповідальність та повноваження щодо відхилення або прийняття статті;
- гарантувати якість документів та академічну доброчесність;
- обґрунтовувати свої рішення, спираючись виключно на актуальність, новизну, оригінальність, чіткість та достовірність даних публікації;
- відстоювати свої аргументи, але не скасовувати рішення рецензентів без вагомих причин;
- зберігати анонімність рецензентів, крім випадків, коли рецензент дає згоду на відкритість його персональних даних;
- забезпечити максимальну відповідність матеріалів, що рецензуються, міжнародним стандартам;
- не допускати будь-яких конфліктів інтересів між співробітниками, авторами, рецензентами та редакційною колегією.