Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

Керівництво для авторів

СТРУКТУРА СТАТТІ ТА ВИМОГИ

Редакційна колегія журналу «Бджільництво України» приймає до друку наукові статті українською та англійською мовами, що відповідають вимогам п. 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та Наказу МОН України № 32 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

       Редакція журналу приймає до розгляду дослідницькі статті, які є підсумковим звітом про завершене оригінальне експериментальне дослідження (структура – Анотація; Вступ; Мета роботи; Матеріали і методи досліджень; Результати досліджень; Обговорення результатів; Висновки та перспективи подальших досліджень; Список літератури).

      Повний обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 20 сторінок (40 тис. знаків).

      Цитувати бажано як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3–5 років) у провідних профільних виданнях. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 25%). Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI (у форматі http:/doi.org/). Згадування джерел у тексті може бути у повній або короткій формі (якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті).

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. УДК (зліва, великими буквами, напівжирний, без абзацного відступу). Номер DOI проставлятиме редакція.
 2. ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ – через рядок після УДК та номеру DOI, зліва, великими літерами, напівжирним, без абзацного відступу; через кому – науковий ступінь, вчене звання (звичайним шрифтом) – згідно вимог до скорочення наукових ступенів, а також e-mail; нижче, після інформації про автора, курсивом, без абзацного відступу, вирівнювання по обидві сторони – назва установи або закладу, де працює автор. Міжрядковий інтервал – 1,0. Так по кожному із співавторів.
 3. НАЗВА СТАТТІ (через рядок, великими літерами, напівжирним, по центру, без абзацного відступу).
 4. Анотація мовою, що використана при написанні статті, обсягом до 600 знаків (через рядок, курсивом, вирівнювання по обидві сторони, з абзацним відступом); в анотації стисло описано(ти)(або «повинно бути описано») суть статті, що вирізняє її від уже відомих тверджень; розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.
 5. Ключові слова (з нового рядка, курсивом, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони, до 7 слів, самі слова «Ключові слова» – напівжирним курсивом, розмір шрифту – 12 pt).
 6. Вступ (це слово напівжирним шрифтом) – постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття (через рядок після ключових слів, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони). Посилання на літературу по тексту необхідно подавати у круглих дужках (Ivashchenko, 2017). Використані джерела, позначені в дужках, необхідно розташовувати за роками (Ivashchenko, 2017; Romanchuk, 2018; Bondareva, 2019), а не за алфавітом, а для одного року – за алфавітом.
 7. Мета роботи (ці слова напівжирним шрифтом).
 8. Матеріали і методи досліджень (ці слова напівжирним шрифтом) – характеристика методів проведених експериментів, тварин, умов утримання тощо. Якщо Ви працюєте з біологічними об’єктами – локальний етичний комітет повинен підтвердити програму Ваших досліджень.
 9. Результати досліджень (ці слова напівжирним шрифтом) – викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів.
 10. Обговорення результатів (ці слова напівжирним шрифтом) – обговорення основного матеріалу з аналізом отриманих результатів.
 11. Висновки та перспективи подальших досліджень (ці слова напівжирним шрифтом).
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (через рядок, великими напівжирними літерами, вирівнювання по центру, без абзацного відступу, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0). Список літератури має складатися з двох частин: СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016) та REFERENCES (література в романському алфавіті в АРА стилі). Список літератури та References повинні бути оформлені згідно вимог до фахових видань ВАК України, що подані в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.

Список використаних джерел повинен бути  в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Приклади оформлення бібліографічного посилання згідно з стандартом розміщено на сайті журналу http://www.journalbeekeeping.com.ua/

При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55 (htth://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п) та міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style (htth://www.apastyle.org/). Транслітерований список використаної літератури слід подавати непронумерованим, латиницею в алфавітному порядку згідно з вимогами світових реферативних баз даних, з індексами DOI, наведеними на сайті https://www.crossref.org (у форматі https://doi.org/). Джерела латиницею йдуть після джерел кирилицею.

             Для транслітерації прізвищ авторів, назв книг (журналів, збірників), видавництв тощо слід користуватися онлайн-конвертерами, наприклад:

- з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

Використання в References лише транслітерації неприпустимо. Структура бібліографічного посилання: автори та назва джерела (транслітерація); переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках; вихідні дані (розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою); вказівка на мову статті у квадратних дужках – [in Ukrainian]. Посилання на статті в наукових електронних виданнях чи книги в електронній формі мають бути оформлені згідно вимог із зазначення URL адреси публікації (Retrieved from).

 1. Анотація українською мовою (залежно від мови написання статті) обсягом до 600 знаків. За змістом повинна відповідати анотації на початку статті. Має наступну структуру: через рядок від References, назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, з абзацним відступом, двостороннє вирівнювання, після косої риски прізвища та ініціали авторів нежирним шрифтом, через рядок текст анотації з абзацним відступом, на наступному рядку ключові слова (ці слова напівжирним шрифтом). Текст анотації та ключові слова – курсивом, шрифт 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.
 2. Анотація англійською мовою, обсягом1800–2000 знаків та мати всі структурні елементи статті: Introduction, The goal of the work, Materials and methods of research, Results of research and discussion, Conclusions and prospects for further research, Key words,  References. Форматування, як в анотації українською мовою, структурні елементи виділяти напівжирним курсивом, шрифт 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.
 3. У випадку надання до друку статті англійською мовою необхідно повністю дотримуватися вище вказаної структури та форматування. Анотація на початку статті – англійською мовою до 600 знаків. Анотації в кінці статті пишуться українською мовою. Структурні елементи статті англійською мовою: Key words, Introduction, The goal of the work, Materials and methods of research, Results of research and discussion, Conclusions and prospects for further research, References.

ВИМОГИ ДО ФОРМАТУВАННЯ РУКОПИСУ

Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4). Формат текстового файлу: Microsoft Word обов’язково перевести у формат *.RTF).

Параметри сторінки: орієнтація книжкова; поля: ліве поле – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. Основний текст: розмір шрифту – 14 pt, через 1,5 інтервали комп’ютерного набору (крім окремих розділів). Абзацний відступ – 12,5 мм.

Назви систематичних таксонів повинні бути виділені курсивом (наприклад Medicago sativa L.).

Усі таблиці повинні розташовуватись у тексті після першого згадування та бути послідовно пронумерованими. Сама таблиця позначається словом Таблиця 1 (курсивом, вирівнювання праворуч). Назва таблиці з нового рядка (по центру, без абзацного відступу, напівжирним). Сама таблиця розташовується через рядок(на наступному рядку) від її назви, вирівнювання таблиці відносно сторінки – по центру, границі таблиці – на ширину тексту статті. Повне обрамлення таблиці. Шрифт змісту таблиці – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, вирівнювання тексту в таблиці в лівій колонці – по лівому краю, в шапці таблиці та в середині таблиці – по центру.

Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редактора Microsoft Word або Open Office.

Обов’язкова біометрична оцінка результатів досліджень з посиланням на конкретні методи і визначення, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз.

Усі ілюстрації мають бути оригінальними, розташовуватись у тексті після першого згадування, по центру та послідовно пронумеровані: Рис. 1, Рис. 2 тощо. Назва рисунку виділяється напівжирним шрифтом. Через рядок – продовження тексту статті. Рисунки додатково подавати окремим файлом для можливості їх форматування. Максимальний розмір ілюстрації в зверстаному вигляді 16х23 см.

Статті

Политика раздела по умолчанию

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.