ВИВЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СЕЛЕКЦІЇ МІЖТИПОВИХ ГІБРИДІВ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ ЗА УЧАСТЮ ТИПІВ РАХІВСЬКИЙ ТА ВУЧКІВСЬКИЙ

Автор(и)

  • КЕРЕК Степан Степанович ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Мукачево, Закарпатська область, Україна
  • КЕЙЛЬ Емілія Іванівна ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Мукачево, Закарпатська область, Україна
  • КЕРЕК Поліна Михайлівна ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Мукачево, Закарпатська область, Україна
  • КІЗМАН-БАЙЗА Алла Альбертівна ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Мукачево, Закарпатська область, Україна
  • МЕРЦИН Іван Іванович ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Мукачево, Закарпатська область, Україна

DOI:

https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2021.6.05

Ключові слова:

карпатські бджоли, тип Рахівський, тип Вучківський, міжтипові гібриди, медова продуктивність

Анотація

У бджільництві ефект гетерозису можна отримати при спаровуванні відтворювачів як різних порід, так і однієї породи. Апробовано схему отримання внутрішньопородних міжтипових гібридів карпатських бджіл при застосуванні прямого й зворотного поєднання найбільш поширеного типу – Вучківського з типом Рахівський. Дослідженнями встановлено, що гібриди першого покоління (F1) мають вищу (до 22%) медову продуктивність, ніж вихідні форми.

Посилання

Алпатов В. В. Породы медоносной пчелы. Москва : Изд-во Моск. об-ва испыт. природы, 1948. 183 с.

Билаш Г. Д., Кривцов Н. И. Селекция пчел. Москва : Агропромиздат, 1991. С. 178–179.

Бородачев А. В., Савушкина Л. Н. Сохранение и рациональное использование генофонда пород медоносной пчелы. Пчеловодство. 2012. № 4. С. 3–5.

Губін В. А. Походження та особливості карпатських бджіл. Карпатські бджоли. Ужгород : Карпати, 1982. С. 9.

Керек С. С. Ефективність використання міжтипових гібридів карпатських бджіл. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2006. № 4. С. 93–100.

Папп В. В., Метлицька О. І., Палькіна М. Д. Генетичні особливості популяції карпатських бджіл чотирьох провідних типів. Розведення і генетика тварин. 2017. № 53. С. 228–235.

Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : Изд-во Московского университета, 1970. 368 с.

Полищук В. П., Гайдар В. А. Пасека. Киев : Перфект Стайл, 2012. С. 98–129.

Руттнер Ф. Техника разведения и селекционный отбор пчел. Москва : Астрель, 2006. С. 112–116.

Szoloi Matroy E, Szoloi T., Szoloi D. Méhtenyesztes. Budapest. 2005. 112 ol.

REFERENCES

Alpatov, V. V. (1948). Porody medonosnoy pchely [Breeds of honey bees]. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody [in Russian].

Bilash, G. D., Krivcov, N. I. (1991). Selekcija pchel [Beebreeding] Moskva: Agropromizda [in Russian].

Borodachev, A. V., Savushkina, L. N. (2012). Sokhraneniye i ratsionalnoye ispolzovaniye genofonda porod medonosnoy pchely [Conservation and rational use of the gene pool of honeybee breeds]. Pchelovodstvo, 4, pp. 3–5 [in Russian].

Hubin, V. A. (1982). Pokhodzhennia ta osoblyvosti karpatskykh bdzhil. Karpatski bdzholy [Origin and features of Carpathian bees. Carpathian bees]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Kerek, S. S. (2006). Efektyvnist vykorystannia mizhtypovykh hibrydiv karpatskykh bdzhil [Efficiency of using intertype hybrids of Carpathian bees]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 4, pp. 93–100 [in Ukrainian].

Papp, V. V., Metlytska, O. I., Palkina, M. D. (2017). Henetychni osoblyvosti populiatsii karpatskykh bdzhil chotyrokh providnykh typiv [Genetic features of the population of Carpathian bees of four leading types]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 53, pp. 228–235 [in Ukrainian].

Polishhuk, V. P., Gajdar, V. A. (2012). Paseka. [Apiary]. Kiev: Perfekt Stajl [in Russian].

Plohinskij, N. A. (1970). Biometrija. [Biometrics] Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [in Russian].

Ruttner, F. (2006). Tekhnika razvedeniya i selektsionnyy otbor pchel [Breeding technique of selection of bees]. Moskva: Astrel [in Russian].

Szoloi, Matroy E., Szoloi, T., Szoloi, D. (2005). Méhtenyesztes [Вeebreeding]. Budapest. 112 ol [in Hungarian].

Опубліковано

2021-10-06

Як цитувати

КЕРЕК, С. С., КЕЙЛЬ, Е. І., КЕРЕК, П. М., КІЗМАН-БАЙЗА, А. А., & МЕРЦИН, І. І. (2021). ВИВЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СЕЛЕКЦІЇ МІЖТИПОВИХ ГІБРИДІВ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ ЗА УЧАСТЮ ТИПІВ РАХІВСЬКИЙ ТА ВУЧКІВСЬКИЙ. НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ", 1(6). https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2021.6.05