https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/issue/feed НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" 2022-02-03T23:24:12+02:00 Акименко Лариса Іванівна mail@journalbeekeeping.com.ua Open Journal Systems <p><strong>Науково-виробничий журнал, заснований у 2014 р (перевидається з 2020 р)<br /></strong><strong>Засновники:<br /></strong>Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України<br />Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України<br /><strong>Свідоцтво </strong>про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21104-10904Р від 16.12.2014 р.<br /><strong>Індекс міжнародної реєстарції</strong>: ISSN 2708-4078 (для друкованих версій).<br /><strong>Періодичність:</strong> 2 рази на рік<br /><strong>Мови видання:</strong> українська, англійська<br /><strong>Місія журналу</strong> полягає у всебічному сприянні розвитку бджільництва в Україні на основі розвитку вітчизняного наукового потенціалу, інтеграції його у світовий науковий простір, створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот та громадської спільноти бджолярів України.<br />Журнал публікує оригінальні результати наукових та прикладних досліджень у галузі бджільництва, присвячені технології утримання, розведення та селекції медоносної бджоли, вивченню питань її біології, екології та ветеринарної медицини, виробництву та застосуванню продуктів бджільництва, дослідженню та оптимізації ресурсної бази, тощо. Журнал також надає інформаційну платформу для висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва України, інформує про новітні досягнення у галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, вірусології, генетики та молекулярної біології медоносної бджоли.<br /><strong>Засади редакційної політики. </strong>Журнал публікує наукові статті, що відповідають науковому профілю журналу та інші матеріали, які відповідають місії журналу, проте не є публікаціями за заявленим науковим профілем. До друку за науковим профілем журналу приймаються статті, що містять результати оригінальних прикладних та фундаментальних досліджень та оглядові статті, які публікуються у відповідних наукових рубриках журналу. До друку в інших рубриках поза межами наукового профілю приймаються матеріали інформаційного, аналітичного, історичного характеру, пропозиції та дискусії щодо законотворчих ініціатив, висвітлення подій у житті спільноти бджолярів України, які мають сприяти всебічному розвитку та популяризації національного бджільництва.<br /><strong>Науковий профіль журналу</strong> відповідає галузям знань (спеціальностям):<br />20 - Аграрні науки та продовольство (спеціальність 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва); 21 - Ветеринарна медицина (211 – Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза); 10 - Природничі науки; 101 – Екологія (у частині, що стосується екологічних проблем бджільництва).<br /><strong>Рецензування</strong>. Всі статті, які відповідають науковому профілю журналу, проходять зовнішнє наукове рецензування. Рецензентами є досвідчені спеціалісти з відповідних профілю журналу спеціальностей, виключно доктори та кандидати наук наукових установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів або визнаних закордонних наукових установ. Статтю рекомендує до друку один з членів редакційної колегії.<br /><strong>Реферати</strong>. Кожна наукова стаття містить реферат англійською та українською мовами.<br /><strong>Автори статей</strong>. Наукові статті супроводжуються інформацією про місце роботи авторів, їх поштові адреси і адреси електронної пошти.<br /><strong>Цифровий ідентифікатор</strong>: кожній науковій статті, що відповідають науковому профілю журналу, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.<br /><strong>Ключові дати</strong>: для кожної наукової статті вказуються дати прийняття до друку та публікації.<br /><strong>Сторінка журналу</strong> "Бджільництво України" на сайті <a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%96101482">Національної бібліотеки України ім. Вернадського.</a><br /><strong>Сторінка на сайті</strong> <a href="http://prokopovich.com.ua/2015/08/24/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b1%d0%b4%d0%b6%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8/">Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України.</a></p> https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/49 ВПЛИВ ПІДГОДІВЛІ БДЖІЛ СОЄВИМ ПЕПТОНОМ НА ЇХНЮ ПРОДУКТИВНІСТЬ 2021-12-30T13:18:51+02:00 Володимир Михайлович НЕДАШКІВСЬКИЙ profkom1967@ukr.net Наталя Володимирівна НЕДАШКІВСЬКА profkom1967@ukr.net <p>Проведеними дослідженями доведено, що підгодівля бджолиних сімей соєвим пептоном у період підтримуючого медозбору позитивно позначається на виробництві меду й воску. Установлено, що товарного меду більше отримано від сімей, яких підгодовували на початку продуктивного сезону соєвим пептоном, ніж у контрольній, дослідних групах, відповідно, на 29,9 %, 21,5 та 7,1 %. Водночас спостерігалося підвищення валового виробництва воску на 31,6 % порівняно з контролем.<br><strong>Ключові слова:</strong> підгодівля бджолиних сімей, виробництво меду, воскова продуктивність, соєвий пептон.</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/47 СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРІЯ ВОДНИХ СУМІШЕЙ ВУГЛЕВОДНІВ 2021-12-30T12:36:46+02:00 Л.М. ЛАЗАРЄВА medlab1961@gmail.com Юрій Олександрович МЯГЧЕНКО myagchy@ukr.net Ірина Юріївна ДОРОШЕНКО dori111@ukr.net Л. І. АКИМЕНКО akymenkol@ukr.net Денис Олегович БЕЛЮГА belyuga.denis1350079@gmail.com Владислав Валерійович ЛЕОНОВ leonov.vladislav.of@gmail.com <p>Запропоновано застосувати спектрополяриметричний метод для визначення<br>складу суміші водорозчинних вуглеводнів, кожний із яких володіє оптичною активністю.<br>Метод може широко практикуватися для аналізу такої суміші природного<br>походження, як мед. У конструкції поляриметра використано сучасні стабільні<br>джерела світла – суперлюмінесценті світлодіоди. Під час вимірювань нема потреби в<br>механічних рухомих деталях, що підвищує стабільність та швидкодію пристрою.<br><strong>Ключові слова:</strong> спектроскопія ядерного магнітного резонансу, рідинна хроматографія,<br>оптична активність.</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/45 КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ АПІФІТОКОМПОЗИЦІЙ 2021-12-30T11:04:31+02:00 Г. І. ДАВИДОВА ann3@i.ua С. М. ГОЦЬКА nnc_ibkiev@ukr.net Володимир Олексійович ПОСТОЄНКО vpostoenko@ukr.net Л. І. АКИМЕНКО akymenkol@ukr.net Л. М. ЛАЗАРЄВА medlab1961@gmail.com <p><em>Показано результати дослідження меду, прополісу, </em><em>різних анатомічних відділів тілець бджіл та екстракту з них,</em> <em>ехінацеї як складових харчових продуктів&nbsp; дієтичних добавок – апіфітокомпозицій. Установлено, що при оцінюванні якості за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками досліджувані зразки відповідають вимогам нормативної документації.&nbsp; Доведено, що</em> <em>УФ-спектри можуть слугувати для експресного кількісного оцінювання витяжок з ехінацеї, необхідного&nbsp; для дотримання стандартних умов при виготовленні апіфітокомпозицій із цієї рослини.&nbsp; </em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><strong><em>Ключові слова:</em></strong><em> дієтична добавка - апіфітокомпозиція, продукти бджільництва, лікарські рослини.</em></p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/50 ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ ТИПУ СИНЕВИР НА ЗМІНУ ЇХ ЖИТТЄВИХ ПОКАЗНИКІВ 2021-12-30T13:33:53+02:00 Віктор Васильович ПАПП medkarpat@gmail.com Степан Степанович КЕРЕК s.kerek@ukr.net Емілія Іванівна КЕЙЛЬ 10milka@mail.ru <p>Життєві показники відселекціонованих чистопородних карпатських бджіл типу «Синевир» оцінено в двох селекційних періодах, де кількість генеалогічних груп відповідно рівнялась 5 та 13. Відмічено зменшення кількості випадків появи інфекційних захворювань у другому селекційному періоді на 2,5%, зменшення появи строкатого розплоду на 2%, збільшення кількості здорових сімей на 4,7%. Зменшилася кількість випадків стійкого ройового стану на 9,8%. Сила бджолиних сімей збільшилася на 5,7%. Товарна медова продуктивність сімей збільшилась на 4,8%. Збільшення генеалогічної гетерогенності дослідної групи бджолиних сімей позитивно вплинуло на досліджені життєві показники.<br><strong>Ключові слова:</strong> карпатські бджоли, життєві показники, продуктивні характеристики.</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/48 УСТАНОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ РОЗДРІБНЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ОБНІЖЖЯ РОБОЧИМИ БДЖОЛАМИ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРГИ 2021-12-30T13:00:10+02:00 Олександр Антонович МІЩЕНКО om.beekeeper.ua@gmail.com Олеся Миколаївна ЛИТВИНЕНКО alesyasandra@ukr.net Дмитро Іванович КРИВОРУЧКО dimokmpx@ukr.net Крістін Даушівна АФАРА afarakris@gmail.com <p>Установлено особливості поведінки медоносних бджіл під час перероблення обніжжя на пергу.<br>Дослідження проводилися на бджолиних сім’ях української степової породи, які відповідали вимогам<br>стандарту. Установлено, що споживають бджоли обніжжя в основному до п’ятнадцятиденного<br>віку, а перероблюють його для зберігання переважно у шістнадцяти - двадцяти п’ятиденному віці.<br>Робочою частиною, яка бере участь в ущільненні обніжжя, є верхні щелепи, верхня губа й частина<br>кліпеуса. В середньому тривалість споживання та ущільнення обніжжя, майже однакова. Для<br>відкладання бджолами обніжжя на стільнику необхідні: наявність різновікових бджіл на стільнику;<br>відповідна щільність бджіл на одиниці площі; наявність різновікового розплоду та кормових запасів на<br>стільнику або поряд з ним на сусідньому стільнику.<br><strong>Ключові слова:</strong> бджолина сім’я, українська степова порода бджіл, бджолине обніжжя, перга,<br>щелепи бджіл, вік бджоли, стільник, бджолиний розплід, комірки.</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/46 ПЕРЕБІГ МІШЕЧКУВАТОГО РОЗПЛОДУ ЗА СТВОРЕННЯ В БДЖОЛИНИХ СІМ’ЯХ БЕЗРОЗПЛІДНОГО ПЕРІОДУ ПОРІВНЯНО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОБІОТИКА «АПІНОРМІНУ», НАНО- РОЗМІРНОГО ЦЕРІЮ ДІОКСИДУ, ПРЕПАРАТУ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «НІ НУ НА» 2021-12-30T11:59:03+02:00 Тетяна Михайлівна ЄФІМЕНКО yefimenkotatiana@gmail.com Ганна Володимирівна ОДНОСУМ odnosum.anna@gmail.com Н. Ш. МІНДІАШВІЛІ sanaturi.ua@gmail.com О. М. НІКІТІНА lesja.nikitina@gmail.com Ганна Володимирівна ПОСТОЄНКО vethannap@gmail.com Олена Анатоліївна ВОРОБІЙ v.elena2011@ukr.net <p>На бджолиних сім’ях, уражених мішечкуватим розплодом, визначено ефективність безрозплідного періоду порівняно з обробленням сімей пробіотиком «Апінорміном» (4%), нано- розмірним діоксидом церію («Нано-СеО2») (0,5%), препаратом рослинного походження «Ні Ну На» (1%), діючою речовиною якого є витяжка з виноградних кісточок. Установлено, що жоден із випробуваних препаратів не мав лікувального ефекту за мішечкуватого розплоду. Ефективним заходом виявилося створення у хворих сім’ях безрозплідного періоду на термін виведення нових маток. Оскільки аналогічні дані ми отримали раніше за аскосферозу та мішечкуватого розплоду, то цей технологічний прийом можна рекомендувати при більшості інфекційних захворювань розплоду у бджіл.<br><strong>Ключові слова:</strong> бджолині сім’ї, мішечкуватий розплід, безрозплідний період, пробіотик «Апінормін», нано-розмірний діоксид церію («Нано-СеО2»), препарат рослинного походження «Ні Ну На».</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/51 НИЗЬКИЙ УКЛІН ПОЧЕСНОМУ ПАСІЧНИКУ УКРАЇНИ 2021-12-30T13:46:17+02:00 Леонід Миколайович ХАРЧУК bee_kievmuseum@ukr.net Геннадій Леонідович БОДНАРЧУК bgl@ukr.net Леонід Іванович РОМАНЕНКО romanenkoleonid87@gmail.com <p>На підставі зібраних численних літературних матеріалів, експонатів, які демонструються в музеї<br>бджільництва імені Л.І.Боднарчука освітлено життєвий шлях пасічника, вчителя, мецената та<br>патріота України Володимира Семеновича Войцюка.<br><strong>Ключові слова:</strong> пасічник, учитель, меценат, патріот, пам’ятки.</p> 2022-02-03T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ"